Home Cẩu bnh xch Cẩu thủy lực Đầu ko - Sơmirơmoc My rải nhựa Xe nâng Xe lu

  *** DEMAG AC 400 ***

  Chuyn cẩu - vận chuyển - cho thu v bn xe chuyn dng
Mobil: +49 (0) 172 4164464
Mobil: +84 (0) 91 3 214284
   : hoangt@kabelmail.de
              : xechuyendung@yahoo.com
Website: www.cranes.vn
              : www.xecau.vn